Genel

Tespiti Güç Bir İmza Sahteciliği Yöntemi

Tespiti Güç Bir İmza Sahteciliği Yöntemi “Serbest Taklit”: Bir Olgu Sunumu
A Hard-to-Detect Signature Forgery Method “Freehand Simulation”: Case Report
Güven Seçkin Kırcı1, Halil İlhan Aydoğdu1, Hasan Okumuş1, Erdal Özer1,2
Ahmet Eryılmaz4 İsmail Birincioğlu3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Trabzon
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir
4Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Özet
İmza; atan kişiyi kesin bir şekilde belirleyen ve atıldığı belgeyi onaylama iradesini belirten, kişiye ait el yazısı yanında her çeşit işarete verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendisi tarafından atılmayan yani kendi eli ürünü olmayan sahte imzalar çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilmektedirler. Bunlar, üstten kopyalama, bakarak taklit, serbest taklit yöntemi ile atılan imzalar, üzerinde imza ihtiva eden pulların sökülerek başka belgelere nakli, bilgisayar ve fotokopi teknolojileriyle atılan imzalar ve hayali kişiler adına atılmış uydurma imzalar olarak sıralanabilmektedir. Buna son zamanlarda icat edilerek giderek artan sıklıkla karşılaştığımız imza makineleriyle atılanlar eklenebilir. Sıraladığımız bu yöntemler içerisinde “Serbest Taklit Yöntemi” ile yapılan imza sahteciliği belirli yönleriyle diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. Serbest Taklit Yöntemi ile atılan imzalarda sahteci, günlerce atacağı imzaya özen içinde çalışıp denemeler yaparak, imzayı tüm yönleriyle hafızasına alır ve taklidini oluşturabileceğine kanaat getirdiğinde bir bütün olarak atar. Sahtecinin birçok kez deneme yapma şansı olması nedeniyle de orjinale oldukça benzeyen, tespiti güç bir imza modeli ortaya çıkması hiç te uzak bir ihtimal değildir. Bu nedenlerden ötürü, farklılıklar detaylarda gizli kalabilmektedir. Birçok özelliğiyle bu yöntem, incelemeciler açısından ortaya çıkarılması en güç olan sahtecilik tipidir.
Olgumuza konu olan inceleme konusu imzaya ve karşılaştırma imzalarına baktığımızda, hız, işleklik, istif, eğim, kalem bası dereceleri de dahil olmak üzere birçok tanı unsuru yönünden birbirine benzer özellikler içerdiklerini görmekteyiz. Ancak imzalar daha ayrıntılı incelendiğinde; özellikle başlangıç ve bitiş noktalarında, ara grama yapıları ve sayılarında, imzaların dikey olarak yukarı doğru çıkan ve aşağı doğru inen gramalarında, kement ve kıvrımlarında ciddi farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde olgumuzun konusu olan imzaların, serbest taklit yöntemiyle atılmış oldukları kanaatine varılmıştır.
Bu çalışmada tespiti nispeten güç olan bir imza sahteciliği olgusunun örnek görüntülerle sunulması ve bu konuda dikkatli olunması gerekliliğine ve deneyimli uzman görüşü alınmasının önemine vurgu yapılması amaçlanmıştır.
Kaynak: Adli Tıp Bülteni – Cilt 24 Sayı 1 (2019)  Yayın Tarihi: Mart 29, 2019

 
Bülent AYDOĞMUŞ
Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı

https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/
 

 

Posted by Bulent
Genel

İmza Sahteciliği ve Tespiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İmza Sahteciliği ve Tespiti
İmza sahteciliği; bir şahsın imzasının, başka şahıs veya şahıslarca kopya, taklit, montaj, imza makinesi kullanma veya benzeri yöntemlerle oluşturulması ve bunun kullanılmasıdır.
Sahte imza atmak suretiyle gerçekleştirilen sahtecilik ve dolandırıcılık suçları, dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın olan suç türlerindendir.
Böyle bir durumla mı karşılaştınız? Sizinle ilgili sahte senet, çek, sözleşme vb. bir belge mi düzenlenmiş? Adınıza sahte bir imza atıldığını mı düşünüyorsunuz? veya size verilen senet, çek, sözleşme vb. bir belgedeki imzanın gerçek olup-olmadığı hususunda şüpheleriniz mi var?
Optik ve teknolojik cihazlar yardımıyla, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yapılacak olan, titiz ve bilimsel incelemeler neticesinde, hazırlayacağımız detaylı ve görsel destekli uzman mütalaası ile şüphelerinizden kurtulmanız mümkün.

 

 

 
Bülent AYDOĞMUŞ
Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı
https://www.sahtecilikgrafolojiuzmani.com/
https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/
 

 

 

 

 

 

 

Posted by Bulent
Genel

İmza İncelemesi – Islak İmza Nedir?

 
Islak İmza Nedir?
Kalem kullanarak belge üzerine atılan imzaya ıslak imza denir. Diğer bir ifadeyle, ıslak imza orijinal belgedeki imzadır. Kaşe ile ve dijital yöntemler ile oluşturulan imzalar ve yine fotokopi ve karbonlu nüsha belgelerdeki imzalar ıslak imza değildir.
.
A signature on a document using a pen is called a wet signature. In other words, the wet signature is the signature on the original document. Signatures created with signature stamps and digital methods and signatures in photocopy and carbon copy documents are not wet signatures.
Bülent AYDOĞMUŞ
Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı
https://www.sahtecilikgrafolojiuzmani.com/
https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/
 

Posted by Bulent
Genel

İmza İncelemesi Sahteliğinin Tespiti

İmza, resmi ve özel belgelerin geçerlilik kazanabilmesi için, belge üzerinde bulunması gerekli en önemli unsurlardan birisidir.

İmzasız bir belgenin, şahıslara ne hak ne de borç sağlaması mümkün değildir. Yani, belgelerin hukuken geçerli olabilmesi için imzalı olmaları gerekir. Bu nedenle, en çok başvurulan sahtecilik de imza sahteciliği olmaktadır.

İmza sahteciliği; bir şahsın imzasının, başka şahıs veya şahıslarca kopya, taklit, montaj, imza makinesi kullanma veya benzeri yöntemlerle oluşturulması ve bunu kullanılmasıdır.

İmza sahteciliğine maruz kalmamak için, imzamızın kaligrafik ve karakteristik özellikler ihtiva etmeyen, basit tersimli imza olmasından kaçınmalıyız.

Çünkü, İmzadaki kaligrafik ve karakteristik özellikler ile itiyadi unsurların varlığı, imzanın sahte olup olmadığının belirlenmesinde önemli unsurlardandır.

Özellikle senet, çek ve sözleşme gibi belgelere sahte imza atmak suretiyle gerçekleştirilen sahtecilik ve dolandırıcılık suçları ülkemizde oldukça yaygın olan suç türlerindendir. İmzanın adli belge inceleme uzmanları tarafından incelenmesi sonucunda, gerçek olup olmadığının anlaşılması mümkündür.
Bülent AYDOĞMUŞ
Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı
https://www.sahtecilikgrafolojiuzmani.com/
https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/
 

Posted by Bulent
Genel

Senet Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Senetleri tanzim ederken aynı (bir tek) kalemin kullanılmasına dikkat ediniz.
Senetlerin tanziminde kullanılan kalemi siz tedarik ediniz.
Senetleri alacaklı ve borçlunun bulunduğu ortamlarda düzenleyiniz.
Senet muhtevasındaki yazıların mümkünse tümünü, en azından “borçlu adı, soyadı,  adresi” bilgilerini borçluya kalem ile yazdırınız.
Kimseden başka ortamda imzalanarak getirilmiş senet almayınız.
Kimseye imzalı boş senet vermeyiniz.
Tanımadığınız kişilerden ciro yoluyla senet almayınız.
Senede borçlu olarak imza atacak kişiyi önceden tanımıyorsanız, senede yazdığı kimlik bilgileri ile şahsın kimlik belgesindeki bilgilerin kontrolünü yapınız.
Senet düzenlenirken hem rakamla hem de yazıyla değer gösteren bölümlerini doldurunuz.
Senedin rakamla ve yazıyla değer gösteren bölümlerine meblağları yazdıktan sonra meblağların baş ve son kısımlarına ilave yazı ve rakam yazılamayacak şekilde kapatma çizgileri ile kapatınız.
Verilen senetlerin bir fotokopisini muhafaza ediniz.
Borcunuzu ödedikten sonra aldığınız senetteki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
Ödenmiş senetlerin üzerine ödendiğine dair şerh düşürüp tahrif etmeden bir müddet saklayınız.


Bülent AYDOĞMUŞ Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı

 

Fotoğraf kaynağı: https://www.esnafkefalet.net


 


ı

Posted by Bulent